Ανάπτυξη παιδιών

Ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων

Δημιουργικότητα, κρίση, σύγκριση, αντιπαράθεση, περιγραφή, ερμηνεία, ανάλυση, επιχειρηματολογία, αξιολόγηση, έλεγχος, αμφισβήτηση, παρατήρηση, προφορική έκφραση και παρουσίαση, επίλυση προβλημάτων, διαχείριση χρόνου. Στόχος: Στήριξη, ενδυνάμωση και καθοδήγηση των παιδιών μέσα από δραστηριότητες εμπλουτισμού, εμβάθυνσης και εμπέδωσης (πυρηνικές γνώσεις).

Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων

Επικοινωνία, διαπραγμάτευση, συναίσθηση, συνδιάλεξη, συμβιβασμός, ομαδικότητα, συμμετοχικότητα, ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον και τον πολιτισμό, πολιτότητα, δημοκρατία, διαπολιτισμικότητα. Στόχος: Τα παιδιά να αναπτύξουν αξίες, στάσεις και συμπεριφορές.

Ανάπτυξη δεξιοτήτων συμπεριφοράς

Δεκτικότητα, ανταπόκριση, αναστοχασμός, εξωτερίκευση